رکوردزنی کاهشی قیمت اوراق تسه در بازار؛ تبخیر وام خرید مسکن

به گزارش واندر هنگر، خبرنگاران: نبود علائم حیاتی در بازار خرید و فروش امتیاز وام خرید خانه، از تبخیر تسهیلات مسکن خبر می دهد.

رکوردزنی کاهشی قیمت اوراق تسه در بازار؛ تبخیر وام خرید مسکن

به گزارش واندر هنگر میانگین قیمت اوراق وام خرید مسکن ماه گذشته به پایین ترین سطح از زمان عرضه تاکنون رسید. نشست اوراق مسکن به کانال 30 هزار تومان - قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی- و پایداری این سطح قیمتی در هفته های اخیر یک پیغام از بازار بالادست معاملات ملک مخابره می نماید مبنی بر اینکه در حال حاضر تحت تاثیر یک سال جهش مداوم قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ، وزن واقعی تسهیلات خرید در تجهیز مالی متقاضیان خرید مسکن بی اثر شده و در نتیجه، حذف کامل نقش وام در معاملات ملک رخ داده است. در حال حاضر قدرت خرید وام اوراق مسکن در پایتخت به کمتر از 5 مترمربع رسیده است. این میزان حتی برای خرید کمترین متراژ هم جوابگو نیست. پیش تر، پایین ترین سطح میانگین ماهانه قیمت خرید و فروش امتیاز وام مسکن در پاییز سال 92 و درست بعد از جهش قیمت در بهار 92، رقم خورده بود. سطح فعلی قیمت اوراق از آن موقع هم پایین تر است. آنالیز ها نشان می دهد اگر وام های فعلی متناسب با جهش قیمت مسکن تعدیل شود، شدت رکود معاملات مصرفی مسکن در پایتخت کاهش پیدا می نماید.

رکورد پایین ترین سطح قیمت فروش اوراق وام مسکن در مرداد 98 به ثبت رسید. آنالیز های دنیای اقتصاد درباره تازه ترین تحولات بازار بالادست معاملات مسکن نشان می دهد مرداد سال جاری در حالی میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن به کانال 30 هزار تومان سقوط کرد و در این ماه به طور متوسط به 36 هزار تومان رسید که این سطح قیمتی از ابتدای ایجاد بازار معاملات اوراق تاکنون به لحاظ پایین ترین سطح قیمتی بی سابقه بوده است. این رخداد بی سابقه در بازار معاملات امتیاز وام آنی مسکن را می توان به عنوان مهم ترین نشانگر مرگ وام مسکن و از دست رفتن سطح حداقلی قدرت وام مسکن برای پوشش بخشی از هزینه خرید آپارتمان دانست. در واقع مرداد 98 را می توان رکورد زمانی ثبت ارزان ترین قیمت فروش امتیاز وام آنی مسکن معرفی کرد. مقطعی که با سکته کامل وام مسکن و از بین رفتن علائم حیاتی در بازار بالادست معاملات مسکن- بازار معاملات اوراق- می توان آن را به عنوان زمان مرگ این تسهیلات شناسایی کرد.

بازار معاملات اوراق وام مسکن از ابتدا - از سال 89- تاکنون دست کم سه مقطع زمانی متفاوت را تجربه نموده است؛ مقطع زمانی اول مربوط به دوره ای است که برای اولین بار قیمت هر فقره اوراق وام مسکن به کانال 30 هزار تومان سقوط کرد؛ آذر سال 92 تحت تاثیر دو عامل عمده میانگین قیمت فروش هر فقره اوراق وام مسکن به 38هزار و100تومان رسید؛مقطع زمانی دوم مربوط به دوره اوج قیمت اوراق وام مسکن است؛تابستان 95 نیز تحت تاثیر چند عامل مهم میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن به مرز 100 هزار تومان رسید و در سومین مقطع تاریخی بازار امتیاز وام خرید مسکن،مرداد سال جاری،رکورد کمترین سطح قیمت اوراق وام مسکن از ابتدا تاکنون رقم خورد. در هر سه مقطع تاریخی تجربه شده در بازار امتیاز وام خرید مسکن،عوامل مهمی منجر به ایجاد تحولات مهم در بازار بالادست معاملات مسکن شدند.

آذر 92 که برای اولین بار میانگین قیمت فروش هر فقره اوراق وام مسکن به کانال 30 هزار تومان سقوط کرد در واقع مقطع زمانی بعد از جهش قیمت مسکن بود؛ جهش قیمت مسکن که تا خرداد سال 92 ادامه داشت از تابستان منجر به بروز رکود در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی و قیمت مسکن شد؛ همین موضوع منجر به کاهش تقاضا برای خرید مسکن،دریافت وام و در نتیجه کاهش حجم معاملات در بازار اوراق وام مسکن شد و در نتیجه میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن در سطح 38 هزار و 100 تومان در این ماه ثبت شد.

به این ترتیب شکل گیری رکود در بازار معاملات مسکن را می توان به عنوان اولین دلیل از بین رفتن علائم حیاتی در بازار اوراق وام مسکن در آذر 92 مطرح کرد. از سوی دیگر، از آنجا که سقف وام خرید مسکن در 7 سال منتهی به آذرماه 92 افزایش نیافته بود، جهش قیمت مسکن منجر به بی اثر شدن اثر وام در پوشش سهم موثری از هزینه خرید آپارتمان در آن سال شد؛در نتیجه تقاضا برای خرید اوراق به منظور دریافت وام کاهش یافت، بنابراین با افزایش حجم عرضه اوراق نسبت به تقاضای موجود در بازار،متوسط قیمت هر فقره اوراق در این ماه به کانال 30 هزارتومان سقوط کرد.

این در حالی است که مشابه همین وضعیت، مرداد سال جاری تجربه شد؛میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن در ماه گذشته-مرداد 98-برای دومین بار در تاریخ انتشار این اوراق به کانال 30هزار تومان سقوط کرد با این تفاوت که میانگین قیمت اوراق در این ماه از سطح میانگین قیمت اوراق در آذرماه 92 باز هم کمتر شد و به طور متوسط به 36هزار تومان رسید. در واقع اگر چه سقوط قیمت اوراق وام مسکن به کانال 30 هزار تومان یکبار دیگر در آذر 92 نیز تجربه شده بود اما سطح قیمت اوراق در مرداد سال جاری در واقع رکورد کمترین متوسط قیمت اوراق در یک ماه از ابتدای راه اندازی بازار معاملات اوراق تاکنون محسوب می شود.

این در حالی است که بالاترین میانگین قیمت فروش اوراق وام مسکن در تابستان سال 95 به ثبت رسید؛در این مقطع تاریخی از بازار بالادست معاملات مسکن- بازار معاملات امتیاز وام آنی مسکن - میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن به مرز 100 هزار تومان رسید و در این مقطع زمانی رکورد بیشترین سطح قیمت اوراق رقم خورد؛افزایش قیمت اوراق وام مسکن تا مرز 100 هزار تومان در تابستان سال 95 تحت تاثیر سه عامل عمده رخ داد؛اولین عامل به کاهش و ثبات قیمت مسکن در سال 95 بعد از تخلیه حباب قیمتی مسکن مربوط به جهش سال 92 برمی شود؛بعد از رکود ایجاد شده ناشی از جهش قیمت مسکن در سال 92، تقاضا برای خرید مسکن کاهش یافت و به دنبال کاهش میزان تقاضا برای خرید مسکن،تقاضا برای دریافت وام و در نتیجه خرید اوراق وام نیز کاهش یافت؛در نتیجه بازار مسکن وارد دوره رکود شد؛به دلیل ایجاد رکود در بازار مسکن، حباب قیمتی مسکن که در دوره جهش ایجاد شده بود رفته رفته تخلیه شد و در سال 95 تحت تاثیر این رویداد،بازار مسکن برای اولین بار بعد از سال 92 با ثبات قیمت روبرو شد؛همین موضوع منجر به افزایش سطح تقاضا برای خرید مسکن،دریافت وام و در نتیجه افزایش تعداد معاملات خرید و فروش امتیاز وام آنی شد و موجب شد در تابستان 95،تحت تاثیر این موضوع،میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن تا مرز 100 هزار تومان نیز پیشروی کند.

در همین مقطع زمانی افزایش سقف وام خرید مسکن از حدود 30 میلیون تومان به 60 میلیون تومان در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی و 100میلیون تومان برای زوجین، از دیگر عوامل تحریک تقاضا برای ورود به بازار مسکن و در نتیجه افزایش تعداد معاملات امتیاز وام خرید آپارتمان بود. به گزارش دنیای اقتصاد، جهش قیمت مسکن طی یک سال 97، عدم افزایش سقف وام خرید متناسب با رشد قیمت آپارتمان، فشارهای مالی و در نهایت رکود شدید در بازار معاملات خرید مسکن (کاهش تعداد معاملات خرید مسکن به کمتر از 3 هزار فقره در مردادماه در شهر تهران) کمترین سطح قیمت اوراق در یک ماه از ابتدا تاکنون را رقم زده است. این در حالی است که حجم خرید اوراق در مقطع زمانی فعلی نسبت به سال گذشته به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است؛ هر چند از آنجا که همه معاملات اوراق وام مسکن در نهایت منجر به دریافت وام و خرید مسکن نمی شود میزان استفاده از اوراق به مراتب بیش از 20 درصد کاهش داشته است.این در حالی است که آخرین آمارها درخصوص قیمت اوراق وام مسکن نشان می دهد هم اکنون متقاضیان انفرادی وام آنی 60 میلیونی برای دریافت وام باید رقمی حدود 4 میلیون و 800 هزار تومان و متقاضیان وام آنی 100 میلیون تومانی رقمی در حدود 8 میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه نمایند.

این در حالی است که قدرت پوشش دهی وام اوراق از هزینه خرید مسکن با توجه به میانگین فعلی قیمت هر مترمربع آپارتمان (حدود 13میلیون و200 هزار تومان) برای وام 60 میلیونی به 5/ 4 مترمربع و برای وام زوجین 100 میلیونی به 5/ 7 مترمربع کاهش یافته است؛ در سال 95 (با درنظر دریافت متوسط 4 میلیون و300 هزارتومانی قیمت هر متر مربع مسکن) قدرت وام 60میلیونی 14 مترمربع و قدرت وام 100 میلیونی 23 مترمربع بود.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 22 مهر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: wonder-hanger.ir شناسه مطلب: 347

به "رکوردزنی کاهشی قیمت اوراق تسه در بازار؛ تبخیر وام خرید مسکن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رکوردزنی کاهشی قیمت اوراق تسه در بازار؛ تبخیر وام خرید مسکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید